Sazebník poplatků

Sazebník poplatků


Transakční poplatky 
Typ a Objem transakcí za měsíc Do 250 000 Kč 250 000 - 1 000 000  Nad 1 000 000 Kč

Debetní a kreditní spotřebitelské karty vydané v EEA a další nabízené platební metody, pokud nejsou uvedeny ve Speciálních poplatcích

0,99 %

0,89 %

0,79 %

Vedení Platební brány

139 Kč

0 Kč

0 Kč

 
Fixní poplatek za transakci kartou

0 Kč

Fixní poplatek za transakci ostatními platebními metodami

0 Kč

Výplata na bankovní účet

0 Kč

Nabití na bankovní účet

0 Kč

Provozní poplatky
 
Založení ThePay

0 Kč

Vedení ThePay

0 Kč

Zrušení ThePay

0 Kč

Spuštění služby Platební brána 

0 Kč

Je to jednoduché. Za transakce si nebereme žádné fixní poplatky. Nic nechceme ani za založení, vedení a zrušení ThePay. Když říkáme ThePay, myslíme tím náš chytrý finanční nástroj, který můžete naplno využívat po uzavření rámcové smlouvy. V něm si můžete spustit službu Platební brána a přijímat peníze od svých zákazníků. Ale umí toho samozřejmě mnohem více.

Pro úplnost ještě uvádíme, že transakční poplatky se budou účtovat automaticky dle obratu dosaženého v předcházejícím celém kalendářním měsíci. Uvedeme příklad. Pokud v jednom měsíci přesáhnete obrat 250 000 Kč, uplatní se pro transakce v následujícím měsíci sazba 0,89 %. Pokud poté dosáhnete 249 000 Kč, následující měsíc budete platit 0,99 %. Ten další už ale určitě přesáhnete 1 000 000 Kč a budete na nejvýhodnější sazbě 0,79 %. My vám věříme.

Pokud vás zajímají kompletní poplatky, můžete si je pročíst níže. Hned na úvod popíšeme, jak funguje skladba ceny za karetní platební transakci, protože to vás bude zřejmě zajímat nejvíce. Celková cena je vypočítána jako součet těchto složek:

1) MIF 
Mezibankovní poplatky (MIF) jsou v celém systému platebních karet vedle dalších poplatků dílčím prvkem, který ovlivňuje výslednou cenu poskytované služby placením platebními kartami. Vydavatel platební karty (issuer, typicky banka) za každou realizovanou transakci obdrží od poskytovatele služby přijímání plateb kartami (acquirer) povinný mezibankovní poplatek z každé provedené platební transakce tzv. multilateral interchange fee (MIF). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce stanovilo maximální sazby mezibankovních poplatků ve výši 0,2 % za transakce debetními kartami a 0,3 % za transakce realizované kreditními kartami vydanými v EEA (Evropském hospodářském prostoru). Mezi ně i my pro účely stanovení cen zahrnujeme výše uvedené debetní a kreditní spotřebitelské karty vydané v EEA.

2) Poplatky karetním společnostem
Karetní společnosti jako např. MasterCard a VISA musí samozřejmě z také z něčeho financovat svůj provoz a rozvoj celého systému platebních karet. Jednoduše vysvětlit, jak je výše poplatku určena, snad ani nelze. Pohybuje se v rozmezí setin procent až k procentům z jednotlivé platební transakce. V každém případě v případě u níže uvedených karet platíte pouze to, co je nám doručeno jako vypočtený poplatek pro karetní společnost. Nic si k tomu nepřipočítáváme. 

3) Ostatní poplatky
Ostatní poplatky zahrnují poplatky dalších subjektů vstupujících do celého systému platebních karet se svými službami. Jde např. o poplatky acquirera, autorizačních center, poplatky Partnerů, jež vám poskytují svá e-shopová řešení atd. Dále zahrnují náklady pro náš provoz. Platíme za ně naše lidi, kteří jsou pro vás prakticky v denním nasazení a snaží se vám být spíše neviditelným partnerem než překážkou. Platíme za ně vývoj systémů, jež musí splňovat nároky na bezpečnost a plynulost chodu. Zkrátka všechno, co vám následně umožňuje využívat nabízené služby. 

Řídíme se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Předmětné nařízení je v kompletním znění dostupné zde

Speciální poplatky 
Minimální měsíční plnění za Platební bránu (1) 0 Kč
Deaktivace služby Platební brána (2) 0 Kč
Chargeback (3) 1 290 Kč
Transakční poplatek bankovní tlačítko Platba 24 1,2 % za transakci
Vrácení (storno) platby 5 Kč za platbu
Minimální výše poplatku 5 Kč za transakci
Speciální poplatky (EUR, USD, HUF, PLN, RON, BGN)
Výplata na bankovní účet v EUR 0 EUR
Nabití na bankovní účet v EUR 0 EUR
Chargeback v EUR 50 EUR
Výplata na bankovní účet v USD 5,50 USD
Nabití na bankovní účet v USD 2 USD
Chargeback v USD 60 USD
Registrace lékárny 500 USD/každý rok
Výplata na bankovní účet v GBP 4 GBP
Nabití na bankovní účet v GBP 2 GBP
Chargeback v GBP 43 GBP
Výplata na bankovní účet v HUF 1700 HUF
Nabití na bankovní účet v HUF 300 HUF
Chageback v HUF 18 500 HUF
Výplata na bankovní účet v PLN 21 PLN
Nabití na bankovní účet v PLN 5 PLN
Chargeback v PLN 230 PLN
Výplata na bankovní účet v RON 23 RON
Nabití na bankovní účet v RON 5 RON
Chargeback v RON 245 RON
Výplata na bankovní účet v BGN 9 BGN
Nabití na bankovní účet v BGN 5 BGN
Chargeback v BGN 100 BHN
Transakční poplatky pro ostatní platební karty

Pro následující karty uplatňujeme dynamický cenový model založený na reálných nákladech spojených s realizacemi transakcí složený z MIF, poplatků karetním společnostem a ostatních poplatků.

Služební, vydané v EEA

Typ karty Brand MIF Poplatky karetním společnostem Ostatní poplatky Celkový poplatek
Služební VISA, VISA Electron 1,25 - 1,85 % 0,01  - 0,60 % 0,70 % od 1,97 %
Služební Mastercard, Maestro 0,70  - 2,10 % 0,01  - 0,60 % 0,70 % od 1,21 %

Ostatní, vydané mimo EEA

Typ karty Brand MIF Poplatky karetním společnostem Ostatní poplatky Celkový poplatek
Spotřebitelské, Služební VISA, VISA Electron 1,15 - 2,00 % 0,86  - 0,96 % 0,70 % od 2,72 %
Spotřebitelské, Služební Mastercard, Maestro 0,90 - 2,00 % 0,86 - 0,96 % 0,70 % od 2,47 %

(1) Pro případ, že by Klient neučinil v kalendářním měsíci obrat, z něhož by na poplatcích odvedl alespoň v řádku uvedenou částku v Kč, je povinen za příslušný měsíc kromě transakčních poplatků zaplatit také částku zbývající do uvedené částky v Kč. Poplatek pro minimální plnění je počítán za každý projekt, pokud jich pod ThePay provozuje více. V současnosti žádné minimální měsíční plnění za Platební bránu nepožadujeme.

(2) K deaktivaci služby Platební brána na žádost Klienta dochází i v případě výpovědi z Rámcové smlouvy.

(3) Dojde-li k reklamaci platby (chargeback) ze strany zákazníka vůči Klientovi např. z důvodu, že zákazníkovi nedorazilo zboží, nebo dorazilo s velkým zpožděným, či poškozené, je ThePay oprávněna požadovat poplatek, neboť učiněná reklamace spustí nákladné procesy. Poplatek může být i vyšší v případě, že jsou v rámci reklamačního řízení prováděny další úkony. O nich budete dopředu informováni.

(4) Transakční poplatky, Provozní poplatky a Speciální poplatky jsou účtovány přímo v příslušných měnách. Dochází-li z nějakého důvodu měnovému převodu (např. proto, že zde není přímo definována cena za službu v CZK měně), využívá se pro výpočet platný kurz vydaný Českou národní bankou pro příslušnou měnu a den.

(5) Vyhrazujeme si právo účtovat za každou transakci provizi ve výši minimálně 5 Kč, event. ekvivalent v cizí měně.

(6) Obraty na více Platebních branách se pro účely stanovení poplatku za Vedení platební brány ani pro účely stanovení cenové sazby nesčítají.

(7) Před cenami uvedenými v Sazebníku poplatků má přednost případná písemná individuální dohoda mezi ThePay a Klientem.

(8) V případě poplatků uvedených ve sloupci MIF se u neregulovaných karet jedná o částky, které se mohou měnit, neboť na ně nedopadá nařízení Evropské unie. Taktéž poplatky karetním společnostem se mohou v průběhu času měnit, jejich aktuální výši, která se používá pro výpočet, naleznete na stránkách karetních společností (VISA, MasterCard, příp. dalších, pokud nabízíme i platbu jinými platební kartami). Ostatní poplatky zahrnují poplatky acquirera, autorizačních center atd. a náš poplatek, z něhož platíme vše, co vám umožňuje používat naše služby. 

(9) V určitých případech může dojít k tomu, že budou transakce uskutečněné přes Apple Pay, Google Pay posuzovány jako transakce učiněné kartami vydanými mimo EEA. Transakční poplatky v dynamickém cenovém modelu (MIF + poplatky karetním společnostem + ostatní poplatky) mohou být uplatněny na všechny transakce s nižšími částkami z důvodu složité detekovatelnosti typu platební karty.

(10) Zejména v případech výplat v cizích měnách může docházet k naúčtování poplatků korespondenčních bank, jejichž výši dopředu neznáme a ani ji nejsme schopni jakkoli ovlivnit.

(11) Pro jistotu, aby nedocházelo k nedorozuměním, uvádíme, že se všechny poplatky zaokrouhlují na nejnižší jednotku dané měny směrem nahoru. V případě CZK to je tedy na haléře směrem nahoru. Uvidíte-li někde procentuální přepočet poplatku, který na první pohled nesedí např. o 0,01 %, je to způsobené právě zaokrouhlením. 

Nenašli jste, co hledáte?
Pomůžeme vám.

Možná zde nemáme odpověď na otázku, kterou máte v hlavě.
Obraťte se na nás, poradíme vám.