Průvodce spuštěním Platební brány

Údaje subjektu

 
3) Doplňte požadované údaje

V kategorii Zástupce doplňte osoby, jež mají oprávnění jednat za subjekt. V případě, že jste fyzickou osobou - živostníkem, tato kategorie se nezobrazuje. Pokud je ale subjekt právnickou osobou, je nutné doplnit osoby, jež mají oprávnění jednat za subjekt, a to dle zápisu v obchodním rejstříku. Pokud má tedy s.r.o. dva jednatele a dle obchodního rejstříku jednají za společnost oba dohromady, je nutné vyplnit údaje o obou jednatelích.

V případě, že jste osobou, která by měla mít i do budoucna přístup do ThePay, zašrktněte možnost Založit v systému jako disponenta. Poté budete v systému veden jako uživatel s pasivním přístupem, tedy osoba, který má vymezená práva k ThePay, např. má právo nahlížet na stav ThePay účtů, stahovat účetní sestavy. Nemá oprávnění měnit Bankovní účty a provádět Operace s penězi. Následně lze v nastavení ThePay po absolvování několika ověřovacích kroků získat aktivní přístup. 

Skutečný majitel je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Jde tedy o osobu, či osoby, jež máte povinnost hlásit do Evidence skutečných majitelů. Skutečné majitele je nutné vyplnit dle pravdy. Následně musíte specifikovat údaje, na základě kterých je pozice skutečného majitele založena. U obchodních korporací (např. s.r.o., a.s.) je indikátorem pozice skutečného majitele to, že daný člověk sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě ovládá osobu uvedenou v první větě, nebo má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

Následně vyhodnoťte, zda nejste vy ani Skutečný majitel Politicky exponovanou osobou anebo osobou vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Pokud byť i jedno z toho platí, naše interní politika bohužel nedovolí, abychom spolu navázali spolupráci. Stejně tak nesmí vaše jméno figurovat v seznamech osob, proti nimž ČR uplatňuje mezinárodní sankce. Jedná se o seznamy vedené EU, FATF, MF ČR, OSN atp.

Poté vyplňte účel a povahu obchodního vztahu, aby co nejlépe popisoval realitu. Např. provozování e-shopu s dětskými hračkami.


Související:

Konfigurace

Nenašli jste, co hledáte?
Pomůžeme vám.

Možná zde nemáme odpověď na otázku, kterou máte v hlavě.
Obraťte se na nás, poradíme vám.